Thursday, February 15, 2018

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่สานฝัน ไร่ทหารสานประชา และร้านดีเจจีจี้ เพื่อการสรุปประเมิน และให้มีส่วนร่วมพิจารณาตัดสินใจ ณ บริเวณ ร้าน Farm Outlet ของชุมชนตำบลพัฒนานิคมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี วันที่ 15/2/2561


Wednesday, February 14, 2018

ผศ.ประชิด ทิณบุตรติดตามผลการนำงานวิจัย งานออกแบบสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์จริง เยี่ยมชมงานการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไร่ทหารสานประชา

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ลงพื้นที่ติดตามผลการนำงานวิจัย งานออกแบบสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์จริง จากงานวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) โดยได้เข้าเยี่ยมชมงานการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไร่ทหารสานประชา ร้านดีเจจีจี้ ไร่สานฝัน ในงานประจำปีของจังหวัดลพบุรี วันพระนารายณ์มหาราช เข้าร่วมบรรยากาศแบบย้อนยุคทั่วเมืองลพ.โดยมีคุณนอม คุณช่วง เป็นมัคคุเทศก์ ให้ 14-16 กพ.2561 http://thai-cultural-capital.blogspot.com