Tuesday, January 9, 2018

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้ามีส่วนร่วมในการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร ในงานการประชุมร่วมวางแผนส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในปี 2561 ณ ไ่ร่ทหารสานประชา

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้ามีส่วนร่วมในการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) ในงานการประชุมร่วมวางแผนส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในปี 2561โดยมีพันเอกคมกฤษ พรศิริ หัวหน้ากองบริการศูนย์สงครามพิเศษ กล่าวต้อนรับนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและคณะ ประกอบด้วยนางสุนี ประไพตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร,นางขนิษฐา พงษ์ปรีชา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ ซึ่งมีการประชุมร่วมการวางแผนส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในปี 2561 ร่วมกับบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจำกัด นำโดยภร.ดร.สุวิทย์ ธีรกุลชน ผอ.บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด,นายศราวุท ศุภอักษร รก.ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาคุณภาพ,นายสมศักดิ์ พลดงนอก ผช.ผจก.แผนกมาตรฐานการเกษตร/พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพร,นายอภิชัย สุคันธมาตร โดยมีนางพิมชญา ผาฮุย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนิคมเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรในพื้นที่ไ่ร่ทหารสานประชาและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน-กลุ่มเกษตรกรอำเภออื่นๆเข้าร่วมประชุมประมาณ 60 คน (9 มกราคม 2561)

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เปิดให้คำปรึกษาและเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์โดยการใช้ทุนทางวัฒนธรรมลพบุรี

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เปิดให้คำปรึกษาและเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์โดยการใช้ทุนทางวัฒนธรรมลพบุรี (brand & packaging design clinic) ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลพบุรี โดยมีผู้สนใจและเข้าร่วมประมาณ 50 คน ณ ไร่ทหารสานประชา บ้านท่าเดื่อน้อย ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 9/1/2561 http://sarnpracha.blogspot.comMonday, January 8, 2018

ผศ.ประชิด ทิณบุตรนำเสนอผลงาน ถ่ายทอดความรู้ สาธิตทดลองสนทนา สัมมนากลุ่มย่อยและประเมินผลงาน การใช้ทุนทางวัฒนธรรมของลพบุรีเพื่อการออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอผลงาน ถ่ายทอดความรู้ สาธิตทดลองสนทนา สัมมนากลุ่มย่อยและประเมินผลงาน การใช้ทุนทางวัฒนธรรมของลพบุรีเพื่อการออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าสมุนไพร ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุม ลพบุรี ณ ไร่ทหารสานประชา ตำบลนิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี 8-1-2561
Saturday, January 6, 2018

ของขวัญจากดิน ถิ่นเขาจีนแล : ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนนิคมเกษตรอินทรีย์ (ไร่ทหารสานประชา) บ้านท่าเดื่อ ลพบุรี

ของขวัญจากดิน ถิ่นเขาจีนแล : ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนนิคมเกษตรอินทรีย์ (ไร่ทหารสานประชา) บ้านท่าเดื่อ ลพบุรี ที่ได้รับการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ให้ใหม่ จากการที่เข้าร่วมโครงการวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : 2560