Monday, January 8, 2018

ผศ.ประชิด ทิณบุตรนำเสนอผลงาน ถ่ายทอดความรู้ สาธิตทดลองสนทนา สัมมนากลุ่มย่อยและประเมินผลงาน การใช้ทุนทางวัฒนธรรมของลพบุรีเพื่อการออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอผลงาน ถ่ายทอดความรู้ สาธิตทดลองสนทนา สัมมนากลุ่มย่อยและประเมินผลงาน การใช้ทุนทางวัฒนธรรมของลพบุรีเพื่อการออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าสมุนไพร ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุม ลพบุรี ณ ไร่ทหารสานประชา ตำบลนิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี 8-1-2561
No comments:

Post a Comment