Thursday, February 15, 2018

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่สานฝัน ไร่ทหารสานประชา และร้านดีเจจีจี้ เพื่อการสรุปประเมิน และให้มีส่วนร่วมพิจารณาตัดสินใจ ณ บริเวณ ร้าน Farm Outlet ของชุมชนตำบลพัฒนานิคมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี วันที่ 15/2/2561


Wednesday, February 14, 2018

ผศ.ประชิด ทิณบุตรติดตามผลการนำงานวิจัย งานออกแบบสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์จริง เยี่ยมชมงานการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไร่ทหารสานประชา

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ลงพื้นที่ติดตามผลการนำงานวิจัย งานออกแบบสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์จริง จากงานวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) โดยได้เข้าเยี่ยมชมงานการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไร่ทหารสานประชา ร้านดีเจจีจี้ ไร่สานฝัน ในงานประจำปีของจังหวัดลพบุรี วันพระนารายณ์มหาราช เข้าร่วมบรรยากาศแบบย้อนยุคทั่วเมืองลพ.โดยมีคุณนอม คุณช่วง เป็นมัคคุเทศก์ ให้ 14-16 กพ.2561 http://thai-cultural-capital.blogspot.com
Tuesday, January 9, 2018

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้ามีส่วนร่วมในการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร ในงานการประชุมร่วมวางแผนส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในปี 2561 ณ ไ่ร่ทหารสานประชา

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้ามีส่วนร่วมในการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) ในงานการประชุมร่วมวางแผนส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในปี 2561โดยมีพันเอกคมกฤษ พรศิริ หัวหน้ากองบริการศูนย์สงครามพิเศษ กล่าวต้อนรับนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและคณะ ประกอบด้วยนางสุนี ประไพตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร,นางขนิษฐา พงษ์ปรีชา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ ซึ่งมีการประชุมร่วมการวางแผนส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในปี 2561 ร่วมกับบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจำกัด นำโดยภร.ดร.สุวิทย์ ธีรกุลชน ผอ.บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด,นายศราวุท ศุภอักษร รก.ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาคุณภาพ,นายสมศักดิ์ พลดงนอก ผช.ผจก.แผนกมาตรฐานการเกษตร/พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพร,นายอภิชัย สุคันธมาตร โดยมีนางพิมชญา ผาฮุย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนิคมเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรในพื้นที่ไ่ร่ทหารสานประชาและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน-กลุ่มเกษตรกรอำเภออื่นๆเข้าร่วมประชุมประมาณ 60 คน (9 มกราคม 2561)

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เปิดให้คำปรึกษาและเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์โดยการใช้ทุนทางวัฒนธรรมลพบุรี

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เปิดให้คำปรึกษาและเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์โดยการใช้ทุนทางวัฒนธรรมลพบุรี (brand & packaging design clinic) ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลพบุรี โดยมีผู้สนใจและเข้าร่วมประมาณ 50 คน ณ ไร่ทหารสานประชา บ้านท่าเดื่อน้อย ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 9/1/2561 http://sarnpracha.blogspot.comMonday, January 8, 2018

ผศ.ประชิด ทิณบุตรนำเสนอผลงาน ถ่ายทอดความรู้ สาธิตทดลองสนทนา สัมมนากลุ่มย่อยและประเมินผลงาน การใช้ทุนทางวัฒนธรรมของลพบุรีเพื่อการออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอผลงาน ถ่ายทอดความรู้ สาธิตทดลองสนทนา สัมมนากลุ่มย่อยและประเมินผลงาน การใช้ทุนทางวัฒนธรรมของลพบุรีเพื่อการออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าสมุนไพร ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุม ลพบุรี ณ ไร่ทหารสานประชา ตำบลนิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี 8-1-2561
Saturday, January 6, 2018

ของขวัญจากดิน ถิ่นเขาจีนแล : ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนนิคมเกษตรอินทรีย์ (ไร่ทหารสานประชา) บ้านท่าเดื่อ ลพบุรี

ของขวัญจากดิน ถิ่นเขาจีนแล : ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนนิคมเกษตรอินทรีย์ (ไร่ทหารสานประชา) บ้านท่าเดื่อ ลพบุรี ที่ได้รับการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ให้ใหม่ จากการที่เข้าร่วมโครงการวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : 2560
Friday, December 29, 2017

ไร่ทหารสานประชา พศ. 2560 บ้านท่าเดื่อน้อย ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ. ลพบุรี


ไร่ทหารสานประชา พศ. 2560 ท่าเดื่อ ลพบุรี ผศ.ประชิด ทิณบุตร พร้อมทีมงานวิจัย ลงพื้นที่วิจัย 4 จังหวัด ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2560 เข้าเยี่ยมชมกิจการไร่ทหารสานประชา บริเวณท้ายเขาจีนแล ซอยบ้านท่าเดื่อน้อย ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำภอเมือง จังหวัดลพบุรี พร้อมนักศึกษาผู้ช่วยวิจัยเข้ารับฟังสภาพปัจจุบันและปัญหาการผลิตพืชสมุนไพร ศึกษาข้อมูลวิจัยการปลูกสมุนไพรในพื้นที่ศูนย์สงครามพิเศษลพบุรี ที่ให้ที่ทำกินแก่ประชาชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเป็นกำลังร่วมพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน ให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพรสู่การตลาด พร้อมสอบถามความต้องการงานด้านการออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สมุนไพร โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก ผู้พันสำรวย(นปก) ทหารและคณะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนนิคมเกษตรอินทรีย์ เป็นอย่างดียิ่ง และได้มีโอกาสพบคณะท่านพาณิชย์จังหวัดลพบุรี เข้ามาร่วมสมทบเยี่ยมชมกิจการของกลุ่มชาวไร่ ในวันนี้ด้วย 20/6/2560