ภาพกิจกรรม

กิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนิคมเกษตรอินทรีย์ (ไร่ทหารสารประชา) บ้านท่าเดื่อ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี

No comments:

Post a Comment