Saturday, January 6, 2018

ของขวัญจากดิน ถิ่นเขาจีนแล : ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนนิคมเกษตรอินทรีย์ (ไร่ทหารสานประชา) บ้านท่าเดื่อ ลพบุรี

ของขวัญจากดิน ถิ่นเขาจีนแล : ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนนิคมเกษตรอินทรีย์ (ไร่ทหารสานประชา) บ้านท่าเดื่อ ลพบุรี ที่ได้รับการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ให้ใหม่ จากการที่เข้าร่วมโครงการวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : 2560
No comments:

Post a Comment